Vem har rätt till skattereduktion?

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (inklusive ROT-arbeten).

Den som söker skattereduktion

  • Måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och har haft utgifter för hushållsarbete, även ROT-arbete.

Även du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen och ditt överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har utförts före dödsfallet.

Måste företagaren ha F-skattsedel?

För att du ska kunna få skattereduktion måste den företagare du anlitar ha F-skattsedel.

Hur stor skattereduktion kan jag få?

Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 30 000 kronor för arbete som är utfört och betalat under året.

Kan jag få skattereduktion även om jag inte betalar någon skatt?

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.

Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion?

Skattereduktion medges för ROT-arbetet som har utförts i en bostad som den som söker skattereduktion själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt.

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du både äga och själv nyttja den fastighet eller bostadsrätt där ROT-arbetet har utförts. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.

Vad avses med ett småhus?

Vad som avses med småhus följer av fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Där betecknas småhus som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till en sådan byggnad kan höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.

Vad avses med bostadsrätt?

Vad som avses med bostadsrätt följer av bostadsrättslagen (1991:614).

Har bostadsrättsföreningen rätt till skattereduktion för ROT-arbeten?

Nej, det är bara bostadsrättsinnehavaren som har rätt till skattereduktion.

Kan jag få skattereduktion för materialkostnader?

Nej, du kan inte få skattereduktion för materialkostnader. Det är bara arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor räknas således inte in.

Arbetena bör typiskt sett vara sådana som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier, t.ex. köksluckor och dörrar, som utförs hos tillverkaren ingår inte. Inte heller arkitektarbete eller motsvarande.

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte.

Gå Skatteverkets hemsida